Wszystko zaczęło się w Zakopanem, na ogólnopolskich wypoczynkowych rekolekcjach pallotyńskich ZAK. To właśnie tam, w górach, gdzie piękno i obecność Boga Stwórcy przemawia najbardziej, kilka osób ze Słupska zapoznało się z dziełem św. Wincentego Pallottiego. Tam właśnie zrodziła się myśl, żeby wspólnotę ludzi świeckich naśladujących charyzmat św. Wincentego Pallottiego założyć w naszym mieście.

Św. Wincenty Pallotti był rzymskim kapłanem żyjącym w latach 1795-1850. Zainicjował ruch apostolski, zapraszając do współpracy tysiące katolików świeckich, którzy w większości włączyli się później do Akcji Katolickiej. Stąd też św. Wincenty został nazwany przez papieży prekursorem Akcji Katolickiej. Idąc za natchnieniem Bożym, Wincenty Pallotti postawił sobie takie zadania: głosić Ewangelię Chrystusa na całym świecie (ewangelizacja misyjna); ożywiać wiarę i rozpalać miłość (uświęcanie siebie i innych); jednoczenie wszystkich ludzi dobrej woli do współpracy w realizacji powyższych celów, “aby Bóg, który jest miłością nieskończoną był przez wszystkich ludzi znany i kochany”.

Na patronkę ZAK, wybrał św. Wincenty NMP z tytułem Królowa Apostołów. Wskazał na wspólnotę trwającą w Wieczerniku na modlitwie, od Wniebowstąpienia do Zesłania Ducha Świętego, jako najbardziej doskonały wzór życia duchowego i apostolskiego dla wszystkich wspólnot ZAK. Dążąc do pełnego urzeczywistnienia pierwotnej idei św. Wincentego i szukając dróg jej aktualizacji, ZAK żyje według Statutu Generalnego, który wyraża jego naturę, zapewnia jedność całego dzieła i proponuje styl życia duchowego oraz apostolskiego. Jego członkowie podejmują zadania, które pomagają im wzrastać w wierze i miłości. ZAK to sposób na wspólną drogę i służbę.

Pierwszą wspólną wieczerzą wigilijną, w domu zawsze gościnnie otwartym u Sióstr Urszulanek, w 1984 r., zapoczątkowała swoje istnienie słupska wspólnota członków ZAK. Członkowie zjednoczenia pochodzą z różnych parafii naszego miasta. W początkach istnienia było nas około 20 osób. Opiekę duchową sprawują Księża Pallotyni. W naszej diecezji wspólnoty ZAK powołane są jeszcze w Koszalinie i Wałczu. Pierwszym opiekunem z ramienia parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego (bo przy tej parafii powstała wspólnota) był ks. Jacek Pela. Spotkania odbywają się po Mszy Świętej, każdego 22 dnia miesiąca i polega na wspólnej modlitwie, rozważaniu Słowa Bożego, przybliżeniu charyzmatu Założyciela. Uroczystość odpustową obchodzimy 22 stycznia we wspomnienie św. Wincentego Pallottiego. Dla pogłębienia wiary i formacji duchowej bierzemy udział w rekolekcjach i dniach skupienia, organizowanych przez księży Pallotynów. W Słupsku takie dni skupienia organizowaliśmy w gościnnym domu Sióstr Nazaretanek przy ul. Chrobrego. Otrzymujemy również materiały formacyjne (Królowa Apostołów, teksty do modlitwy i refleksji) z Ośrodka Duszpasterskiego Księży Pallotynów. Jako członkowie ZAK, po przebyciu trzech stopni formacyjnych składamy uroczysty akt poświęcenia się Bogu w Zjednoczeniu Apostolstwa Katolickiego.

Jako słupska wspólnota ZAK ukierunkowujemy swoją działalność, aby jak najlepiej służyć ludziom. Stawiamy sobie pytania, co mogę uczynić dla wspólnoty parafialnej, w której żyję, aby zobaczyć w niej swoje miejsce i odpowiedzieć na wezwanie, jakie stawia przed nami Bóg. Przez te lata naszego istnienia były podejmowane działania wynikające z różnych potrzeb parafii, czy ludzi żyjących w naszym środowisku, miejscach pracy, w naszych rodzinach. Podejmowaliśmy pomoc w organizowaniu festynów w naszej parafii. Z naszej inicjatywy, po staraniach w Urzędzie Miejskim powstał chodnik prowadzący od ul. Zygmunta Augusta do kościoła. Braliśmy czynny udział w Kongresach Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich naszej diecezji. Organizowaliśmy pod nadzorem księdza opiekuna z parafii, adorację Najświętszego Sakramentu w kościele pw. Św. Ottona w Słupsku. Włączamy się w adorację Pana Jezusa Ukrzyżowanego w Wielkim Tygodniu w naszej parafii. Organizujemy pomoc finansową na cele misyjne, kolportaż prasy katolickiej. Przez kilka lat, osoba do tego przygotowana, prowadziła katechizację dzieci niepełnosprawnych.

Chętnych pragnących poznać charyzmat św. Wincentego Pallotiego, wspólnie podejmować apostolską pracę dla innych, serdecznie zapraszamy na nasze spotkania. Animator Róża Maciejewska.