W sobotę 16 stycznia odbyło się w naszej parafii przedsynodalne spotkanie przedstawicieli słupskich dekanatów z księdzem biskupem Edwardem Dajczakiem, który w ten sposób pragnie zachęcić diecezjan do głębokiego namysłu nad Kościołem. Okazją do kolejnego już z cyklu takich spotkań jest zbliżający się synod diecezjalny. Ks. biskup w słowie skierowanym do zgromadzonych wyjaśnił, że synod ten to poszukiwanie dróg, po których powinna kroczyć wspólnota wiary, dróg Ewangelizacji w społeczeństwie, w którym nastąpiła gwałtowna i – jak to określił ks. biskup – karkołomna zmiana mentalności. Widać to zwłaszcza w odejściu od tradycji. Zasadniczym pytaniem staje się więc; „Jak dziś głosić Ewangelię?”
Diecezja koszalińsko-kołobrzeska jest specyficznym regionem, w większości obejmującym tzw. Ziemie Odzyskane, a co się z tym wiąże – jej mieszkańcy w większości nie są autochtonami, ich rodzice czy dziadkowie przybyli tu z różnych stron, z bagażem różnych doświadczeń, tradycji i wierzeń. To między innymi jest przyczyną zupełnie innego oblicza Kościoła niż na terenach np. na wschód od Wisły. Problemy dotyczące spraw wiary i religii są tu o wiele większe, co widać wyraźnie w słabości rodzin, tu bowiem, w porównaniu z resztą kraju, najwięcej jest rodzin rozbitych, poranionych. Jak do nich dotrzeć? Jak im głosić Ewangelię? Aby znaleźć odpowiedź na te pytania, trzeba uświadomić sobie kilka prawd. Po pierwsze – Kościół nie jest identyczny z Bożym Królestwem, ale wciąż jest w drodze do niego. Po drugie – my jesteśmy Kościołem, który scala Duch Święty. I po trzecie – odrzucenie często wynika z niezrozumienia Eucharystii, a nie da się jej zgłębić bez modlitwy, medytacji, lektury Pisma Świętego. Jednym z najważniejszych problemów w życiu chrześcijanina jest dziś nieobecność Słowa Bożego.
Ks. biskup mocno podkreślił, że chrześcijanin Jezusa nie ma tylko dla siebie, ma się Nim dzielić. Głoszenie Ewangelii musi być wspólnotowe. Dziś kierowane powinno być do trzech grup:
– do tych, którzy w Kościele są;
– do ochrzczonych, ale nieczujących się chrześcijanami;
– do tych, którzy Jezusa w ogóle nie znają.
Nasz Kościół, zdaniem ks. biskupa, ukierunkowany jest tylko na tę pierwszą grupę. Żeby to zmienić, trzeba wrócić do korzeni, do pierwszego Kościoła. Dlatego jako zadanie domowe bp Dajczak zalecił lekturę Dziejów Apostolskich. Za wzór podał dynamiczny rozwój Kościoła pierwszych wieków chrześcijaństwa, podkreślając fakt, że ówcześni ochrzczeni mieli głęboką świadomość tego, że są KAPŁAŃSKIM LUDEM BOŻYM, no i byli radośni!
Na zakończenie ks. biskup, odwołując się do doświadczeń Przystanku Jezus, zwrócił uwagę na konieczność jedności. Dlatego też nieustannie powinniśmy się za nasz Kościół modlić, próbować ożywiać naszą wiarę i przyglądać się pierwszemu Kościołowi, by czerpać z niego wzór.
Po spotkaniu z biskupem w kilkunastoosobowych grupach delegaci pracowali nad fragmentem adhortacji papieża Franciszka „Evangelii Gaudium”. Rozważania dotyczyły pięciu zagadnień:
1.Co rozumiemy pod pojęciem „peryferie”, o którym pisze Franciszek?
2.Jaka jest wizja papieża dotycząca życia sakramentalnego w Kościele?
3.Czy tzw. „misyjny dynamizm” jest widoczny w życiu wspólnot parafialnych. Co zrobić, by nasze parafie stały się bardziej ewangelizacyjne?
4.Na czym, według Franciszka, polega choroba współczesnego Kościoła? Jak ją leczyć?
5.Co powinno być największym niepokojem członka wspólnoty Kościoła? Czy możemy podać przykłady z własnego otoczenia na przezwyciężanie „zamknięcia we własnych strukturach”?

Przemyślmy i my. Co my – ja, Ty – możemy zrobić dla wspólnoty?

Joanna Janusiak