„Migracje a nowa ewangelizacja” to hasło 98. Światowego Dnia Migranta. W tym roku będzie on obchodzony w niedzielę 15 stycznia.

„Dzisiejsze zjawisko migracji jest opatrznościową sposobnością do głoszenia Ewangelii we współczesnym świecie” – podkreśla Ojciec Święty Benedykt XVI w orędziu na 98. Światowy Dzień Migranta. „Wyzwaniem dla Kościoła staje się więc niesienie pomocy migrantom w zachowaniu mocnej wiary, także wtedy, gdy brakuje im oparcia, które mieli w kulturze kraju pochodzenia, a także wypracowanie nowych strategii duszpasterskich oraz metod i języków, sprzyjających istotnej rzeczy, jaką jest przyjmowanie Słowa Bożego” – zaznacza Benedykt XVI.

Światowy Dzień Migranta ma na celu zwrócenie uwagi na aktualne problemy migrantów oraz budzenie poczucia odpowiedzialności za duchową i materialną pomoc rodakom za granicą. W modlitwę w Poznaniu włączą się księża, klerycy z Seminarium Zagranicznego, bracia zakonni Towarzystwa Chrystusowego, Siostry Misjonarki dla Polonii Zagranicznej, przedstawiciele ośrodków akademickich zajmujących się badaniami nad migracją oraz organizacji pozarządowych wspierających migrantów i uchodźców w naszym kraju.

„Chciałbym, aby to wyjątkowe spotkanie pobudziło wszystkich zainteresowanych i łączących się w tym Dniu w różnych zakątkach świata do większej odpowiedzialności za nową ewangelizację ludzi w drodze” – podkreśla ks. Wiesław Wójcik TChr, dyrektor Instytutu i moderator Ruchu Apostolatu Emigracyjnego. Przypomina on słowa bł. Jana Pawła II, który powiedział do Polonii w krajach Beneluxu: „Im bardziej będziecie wierni Bogu, waszej tożsamości i kulturze, tym owocniejszy będzie wasz wkład nie tylko w dobro kraju i narodu, w którym tkwią wasze korzenie, ale także owocnie i skuteczniej będziecie mogli służyć dobru waszych nowych ojczyzn i społeczeństw, które współtworzycie.”

Dzień Migranta i Uchodźcy obchodzony jest w Kościele katolickim w drugą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego. Jak wskazuje instrukcja Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Migrantów i Podróżujących z 1978 r., dzień ten jest pomyślany jako „okazja dla pobudzenia wspólnot chrześcijańskich do odpowiedzialności wobec braci migrantów oraz do obowiązku współdziałania w rozwiązywaniu ich różnorakich problemów”. Z badań Głównego Urzędu Statystycznego z października 2011 r. wynika, że czasowo za granicą  przebywało w 2010 r. około 1mln 990 tys. Polaków. Liczbę migrantów w całym świecie szacuje się na ponad 200 mln.

(Ks. Wiesław Wójcik/jl © Biuro Prasowe KEP 2012)