Diecezjalna Fundacja im. Księdza Kardynała Ignacego Jeża została powołana 18 września 2008r. przez biskupa koszalińsko-kołobrzeskiego Edwarda Dajczaka. Celem Fundacji jest duchowa i materialna troska o ludzi młodych pochodzących z ubogich rodzin przez:
– stwarzanie warunków umożliwiających edukację uzdolnionej młodzieży;
– udzielanie pomocy dla wytypowanej młodzieży w postaci przyznawania stypendiów oraz innych form pomocy;
– organizowanie rekolekcji, warsztatów, spotkań formacyjnych i integracyjnych;
– organizowanie kolonii letnich dla ubogiej młodzieży.

Fundacja prowadzi program stypendialny skierowany do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i wyższych uczelni. W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym zapraszamy do pobrania formularza wniosku o stypendium Diecezjalnej Fundacji Księdza Kardynała Ignacego Jeża. Wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami należy dostarczyć osobiście lub pocztą do Referatu Młodzieżowego Kurii Biskupiej w Koszalinie, ul. Kard. St. Wyszyńskiego 25, pokój 105. Termin składania wniosków mija 7 września 2009r.