Informacje dla młodzieży i rodziców
dotyczące przygotowania do Sakramentu Bierzmowania
w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Słupsku.

Informacja ta ma na celu przypomnienie młodzieży, jak i jej rodzi­com zasadniczych zamierzeń programowych przygotowania do bierzmowania i pro­pozycje ich duszpasterskiej realizacji. Zaproponowany program jest tak ukształtowa­ny, iż podstawowym jego zamierzeniem jest formacja kandydatów.

Oto zasadnicze części programu:

Doświadczenie w sprawie wiary (klasa II gimnazjalna – I semestr)
Doświadczenie spotkania z Jezusem (klasa II gimnazjalna – II semestr)

Nowe życie w Duchu Świętym (klasa III gimnazjalna – I semestr)
Powołanie do wspólnoty życia i wiary (klasa III gimnazjalna – II semestr)

Apostolstwo (klasa I ponadgimnazjalna – I semestr)

W zamierzeniach duszpasterskich zakłada się taką jego realizację, aby można było dopomóc uczniowi przeżyć osobiste doświadczenie Pana Boga oraz wspólnoty wia­ry i przygotować go do odważnego apostolstwa. Dlatego też spo­tkania mają charakter ewangelizacyjny i wspólnotowy.  Program wymaga zatem preferowania metody problemowej, aktywizującej, dialogu i pracy  w tzw. „grupach”. Są to zespoły młodzieży prowadzone przez duchowego opiekuna. Dają one możliwość bezpośredniego i osobistego kontak­tu, odkrywania indywidualnego bogactwa człowieka, jego potrzeb, problemów, zain­teresowań i braków. Takie grupy są także najbardziej właściwym miejscem, w którym młody człowiek uczy się dzielić osobistym przeżywaniem Pana Boga i nabywa od­wagi do dawania takiego świadectwa.

Drugim istotnym aspektem programu jest powrót młodzieży do duszpasterstwa para­fialnego.

Okres przygotowania ma być również czasem wprowadzania młodego człowieka do wspólnoty parafialnej. Trzeba więc szczególnej troski o tworzenie więzi osobowych między duszpasterzami, animatorami, młodzieżą jak  i rodzicami. Właściwy klimat przygotowania stwarza szansę pozytywnego doświadczenia i od­krycia wartości parafii. Doświadczenie to może umożliwić wielu młodym ludziom de­cyzje pozostania w małej wspólnocie również po bierzmowaniu i czynnego uczestni­czenia w życiu parafii.

Ze względu na to, że spotkania trwają nieprzerwanie przez cały 3-letni okres przy­gotowania do Sakramentu Bierzmowania, bardzo ważną sprawą jest prawidłowe prowadzenie indeksów, w których potwierdzane jest uczestnictwo kandydata w ko­lejnych etapach przygotowania (w tym udziału w życiu liturgicznym i spowiedzi św.).

Czas przygotowania zakończy się przyjęciem sakramentu bierzmowania w klasie I ponadgimnazjalnej w II semestrze.

Drodzy Rodzice

Aby efekty wspólnej pracy przyniosły oczekiwane owoce niezbędne jest zrozumienie obecnego cyklu przygotowań, a także osobiste zaangażowanie się rodziców. Stąd też kładziemy duży nacisk na udział rodziców przynajmniej raz w miesiącu we wspólnej z młodzieżą Mszy św. Bez osobistego przykładu ze strony Rodziców jest to bardzo trudne. Dlatego zależy nam – duszpasterzom – na odpowiedzialnym towarzyszeniu ze strony najbliższych. Mamy więc nadzieję, że deklaracja wsparcia Rodziców w wychowaniu religijnym, społecznym i moralnym będzie życzliwa i konkretna.

Szczęść Boże!